Norsk Øko-Forum er en tverrfaglig interesseorganisasjon med formål om å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Norsk Øko-Forum er en tverrfaglig interesseorganisasjon som ble stiftet i 1991. Foreningens formål er å bekjempe økonomisk kriminalitet, med særlig fokus på samarbeid.

Vi har nærmere 1000 medlemmer fra politi, påtalemyndighet, Skatteetaten, skatteoppkreverne, Tolletaten, NAV, andre kontrolletater, bank, forsikring, revisjonsselskaper med flere.

Norsk Øko-Forums oppgave er kampen mot økonomisk kriminalitet, ved samarbeid og tverrfaglig kompetanseutvikling. For å oppnå dette må personlige kontakter knyttes på tvers av etats- og profesjonsgrenser.

En vesentlig del av vårt arbeid består derfor i å arrangere seminarer for medlemmene og utgi medlemsbladet «NØF- Info». Foreningen har etter hvert markert seg på følgende områder:

  • - deltakelse i, og presentasjon av erfaringer fra tverrfaglige samarbeidsprosjekter
  • - bidrar til å kartlegge og forbedre informasjonsflyten innenfor rammene for taushetsplikten
  • - høringsinstans ved endringer i lover og forskrifter

Foreningen ledes av et sentralstyre og har lokallag i alle landets regioner. Representantene i styret reflekterer medlemsmassen.