Sist endret på årsmøtet 16. april 2013


§ 1 FORMÅL OG VIRKSOMHET

Foreningens navn er Norsk Øko-Forum – heretter omtalt og forkortet til NØF.

NØF’s formål er å bidra til tverrfaglig samarbeid og kompetanseoppbygging for å styrke samfunnets arbeid mot alle former for økonomisk kriminalitet.

NØF’s virke skjer bl.a. gjennom

• kontakt- og nettverksbygging blant medlemmene

• medlemsblad med fokus på aktuelle fagtema

• høringsinstans for lovforslag og utredninger

• konferanser og fagseminarer

• kontakt med utdannings- og forskningsmiljøer

• samarbeid med organisasjoner som driver med kriminalitetsforebyggende arbeid

• andre tiltak som fremmer foreningens formål

 

NØF skal være partipolitisk uavhengig.

NØF skal opprettholde et godt forhold til medlemmenes fagorganisasjoner og kan samarbeide på områder som fremmer NØF’s formål.

NØF skal ikke beskjeftige seg med lønns- og tariffspørsmål.

 

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemskap tegnes personlig. Som medlemmer kan opptas alle som gjennom sitt yrke støtter opp om NØF’s formål. Med dette menes ansatte i offentlige etater samt ansatte i yrker/bransjer som utøver kontroll, straffeforfølgelse eller andre tiltak i bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Sentralstyret skal godkjenne nye medlemmer og kan ekskludere medlemmer.

 

§ 3 KONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av NØF’s årsmøte.

Kontingenten forfaller til betaling på det tidspunkt som sentralstyret bestemmer. Den som tross påkrav ikke betaler kontingenten, strykes som medlem etter to purringer på manglende kontingentbetaling.

 

§ 4 VALG

Årsmøtet beslutter:

Opprettelse av lokallag etter forslag fra sentralstyret, i regioner som nevnt i § 6.

Opprettelse av nytt lokallag avgjøres ved simpelt flertall.

 

Årsmøtet velger:

1. Sentralstyre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, webmaster for nettsiden, redaktør av NØF-Info, minst ett styremedlem og minst to varamedlemmer.

2. Redaksjonsmedlemmer som skal bistå redaktøren med medlemsbladet.

3. Lokallagsstyrer bestående av minst ett styremedlem og ett varamedlem.

4. To revisorer med en vararepresentant

5. Valgkomite bestående av leder, minst to medlemmer og minst to vararepresentanter

 

Valgene foretas enkeltvis og avgjøres ved simpelt flertall. Dersom ingen av kandidatene oppnår flertall ved første stemmegivning, foretas omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer.

 

Alle verv velges for to år av gangen og på en slik måte at det sikres kontinuitet i styrene.

 

Dersom en kandidat tar forbehold om kun å bli valgt for ett år og sentralstyret/det aktuelle lokallagsstyret aksepterer dette, kan kandidater også velges for kun ett år. Slikt forbehold tas inn i årsmøteprotokollen.

 

Styre- og varamedlemmer som trer ut av sentralstyret går som hovedregel over i valgkomiteen i henhold til retningslinjer fastsatt av sentralstyret.

 

Valg komitèen skal fremme forslag til valg på neste sentralstyre og lokallagsstyrer med vararepresentanter. Komiteens forslag sendes sentralstyrets leder minst to uker før årsmøtet.

 

§ 5 STYRENDE ORGANER

NØF’s øverste myndighet er årsmøtet.

 

Den daglige ledelse av NØF er tillagt sentralstyret.

 

§ 6 OPPRETTELSE OG DRIFT AV LOKALLAG

Det kan opprettes lokallag av NØF innen følgende regioner:

• Region nord, bestående av Finnmark, Troms og Nordland

• Region midt, bestående av Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

• Region vest, bestående av Sogn & Fjordane, Hordaland og Rogaland

• Region sør, bestående av Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud

• Region øst, bestående av Akershus, Oslo, Oppland, Hedmark og Østfold.

 

Det kan opprettes lokallag i regioner med minst 25 medlemmer. Lokallagene skal ikke ha egen økonomiforvaltning og ikke drive konkurrerende aktiviteter i forhold til sentralstyret i NØF.

 

Lokallagene/avdeling av lokallag kan etter søknad få dekket reise- og oppholdskostnader for en person til årsseminar/årsmøtet.

 

Dersom et lokallag/avdeling av lokallag avholder lokalt seminar i tiden etter siste årsmøte, kan ytterligere et styremedlem i det aktuelle lokallaget etter søknad få dekket reise- og oppholdskostnader for deltakelse på det påfølgende årsseminar og årsmøte. Lokallaget/avdeling av lokallag bestemmer selv hvem som skal dekkes av Norsk Øko-Forum.

 

Kostnader til lokale seminar og lignende kan også dekkes etter søknad.

 

Lokallagene kan være teknisk arrangør av årsseminar/årsmøter og vil således være sentralstyrets kontaktpunkter i regionene.

 

§ 7 ÅRSMØTET

Årsmøtet skal avholdes en gang hvert år og senest innen utgangen av april måned. Melding om når årsmøtet skal holdes gis med minst 6 – seks- ukers varsel. Innkallingen skal være skriftlig og inneholde saksliste. Medlemmer som har saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sende disse til sentralstyrets leder minst 4 – fire- uker før årsmøtedagen.

 

Ved stemmegivning har alle medlemmer stemmerett, ved fremmøte eller ved fullmakt. Alle vedtak, med unntak av de i §§ 8 og 13 omhandlede, avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

 

Årsmøtet kan bestemme at kun medlemmer har adgang til forhandlingene.

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 

a) Valg av dirigent

b) Valg av referent

c) Valg av 2 representanter som skal skrive under protokollen

d) Valg av tellekorps bestående av 3 personer

e) Godkjenning av fullmakter

f) Godkjenning av innkalling

g) Sentralstyrets årsberetning

h) Regnskap med revisjonsberetning

i) Fastsettelse av kontingent

j) Budsjett

k) Innkomne forslag og saker

l) Valg

 

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTER

Endringer i vedtekter foretas av årsmøtet med simpelt flertall.

 

§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når sentralstyret finner det nødvendig eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med minst 2 ukers frist.

 

§ 10 SENTRALSTYRET

Sentralstyret har i alle foreningens anliggender – med unntak av det som skal behandles i årsmøtet – besluttende og bevilgende myndighet. I saker hvor beslutning knyttes til stemmegivning har lederens stemme overvekt ved stemmelikhet. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Varamedlemmene bør innkalles til sentralstyrets møter, men har ingen stemmerett hvis sentralstyret møter fulltallig ellers. Redaktøren for NØF-Info deltar i sentralstyremøtene, men har ingen stemmerett i styresaker. Tilsvarende gjelder for web-redaktør. Dersom redaktør er forhindret fra å møte, skaffer redaktøren en stedfortreder fra redaksjonen.

 

Det skal føres referat fra styremøtene som kan gjøres tilgjengelig for medlemmene.

 

Kassereren skal forvalte foreningens økonomi på vegne av sentralstyret – herunder sørge for at regnskapene er løpende à jour.

 

Sekretæren, eller den sentralstyret bestemmer, skal føre fortegnelse over medlemmene som er løpende avstemt mot kundereskontro i regnskapet.

 

Sentralstyret har ansvar for å framlegge saker for årsmøtet i samsvar med det som er beskrevet i § 7.

 

Sentralstyret nedsetter de arbeidsgrupper det finner behov for innenfor rammen av foreningens formål og vedtekter. Sentralstyret gis også nødvendig fullmakt til å utdele hederstegn og andre priser til medlemmer som i særlig grad har fremmet NØF’s formål og virke.

 

§ 11 REVISOR

Revisor skal påse at regnskapsførselen er i samsvar med kravene til god regnskapsskikk og avgi skriftlig beretning som legges fram for årsmøtet. Revisor skal videre føre kontroll med at foreningens likvider og formue er i samsvar med bokføringen.

 

§ 12 REGNSKAP

Regnskapsåret følger kalenderåret.

 

§ 13 OPPLØSNING

NØF kan oppløses dersom det på ordinært årsmøte oppnås 2/3 flertall for dette. Deretter innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor avgjørelse tas ved simpelt flertall. Det ekstraordinære årsmøtet avgjør disposisjonen av oppsamlede midler.