Medlemsblad, rabatterte seminarer, utvidet tilgang til nettsiden, innsyn i høringer

Alle som jobber med bekjempelse av økonomisk kriminalitet kan bli medlem av Norsk Øko-Forum. Som medlem får du vårt medlemsblad fire ganger i året og du kan delta på seminarer i foreningens regi til medlemspris. Medlemmer har også utvidet tilgang til informasjon på våre nettsider. Medlemskapet koster
300 kr per år.

Økonomisk kriminalitet svekker grunnlaget for velferdsstaten ved at skatter og avgifter unndras fra fellesskapet med milliardbeløp pr år. Dette er det såkalte «skattegapet». Økonomisk kriminalitet medfører at de lovlydige borgerne må dekke en uforholdsmessig stor andel av fellesskapets utgifter. Det fører også til en særlig uheldig konkurransevridning fra nærligsdrivende som driver innenfor loven, og til de useriøse som driver helt eller delvis svart.
Økonomisk kriminalitet er alltid profittmotivert, og omfatter bl.a. følgende lovbrudd:
 • Regnskapsovertredelser
 • Konkurskriminalitet
 • Trygdemisbruk
 • Hvitvasking
 • Korrupsjon
 • Utroskap og underslag
 • Kriminalitet knyttet til verdipapirmarkedet
 • Forsikring- og banksvindel
 • Andre grove bedragerier

For å lykkes i kampen mot økonomisk kriminalitet er det nødvendig med et godt samarbeid mellom etater og profesjoner. På denne måten sikres kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og bedre samhandlng.

Gjennom medlemsskap i Norsk øko-Forum får du muligheten til å knytte personlige kontakter i de ulike fagmiljøene. En av foreningens hovedoppgaver er  å arrangere konferanser og fagseminarer, både landsdekkende og lokale, samt utgi bladet NØF Info. Du vil også få mulighet til å påvirke rettsutviklingen på området, ettersom Norsk Øko-Forum er høringsinstand for lovforslag på foreningens område.

Norsk Øko-Forum trenger engasjerte og motiverte medlemmer, både fra politi- og påtalemyndighet, offentlige kontrolletater og privat sektor for å kunne bidra til å styrke samfunnets kamp mot økonomisk kriminalitet.

Som medlem kan du synliggjøre ditt personlige engasjement gjennom:

 • Artikler til NØF Info
 • Bidra med innspill til lovforslag/endringer på ditt fagområde
 • Delta på våre fagseminarer til medlemspris
 • Være med å utvikle samarbeid i praksis